Regulamin promocji gratisowej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem Promocji jest Paweł Gajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ GAJEWSKI EXEDAR wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Opacz 88B, 05-520 Konstancin Jeziorna, NIP 1131393905, REGON 140906344, adres poczty elektronicznej: biuro@hurtownia-fajerwerkow.pl, numer telefonu: +48 514 173 514.
  2. Niniejsza Promocja skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej Promocji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.
 2. DEFINICJE:

  1. Wszelkie pojęcia występuje w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.
  2. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Uczestnikiem a Organizatorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   2. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym: hurtownia-fajerwerkow.pl.
   3. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki Promocji.
   4. PROMOCJA – akcja promocyjna organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem w Sklepie Internetowym.
   5. PRODUKT – rzecz ruchoma nabyta przez Uczestnika od Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   6. ORGANIZATOR – Paweł Gajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ GAJEWSKI EXEDAR wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Opacz 88B, 05-520 Konstancin Jeziorna, NIP 1131393905, REGON 140906344, adres poczty elektronicznej: biuro@hurtownia-fajerwerkow.pl, numer telefonu: +48 514 173 514.
   7. UCZESTNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która bierze udział lub zamierza wziąć udział w Promocji.
   8. GRATIS – Produkt, który Klient może dodać jako gratis do swojego Zamówienia, które spełnia warunki skorzystania z Promocji. Cena produktu gratisowego wynosi 0.01 zł brutto lub wyższa jeśli wartość produktu jest wyższa niż możliwa kwota wybrania gratisów.
 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

  1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient.
  2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
  3. Klient może skorzystać z Promocji, jeśli Promocja jest w danym momencie aktywna, dodając do elektronicznego koszyka Produkty (z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów niestanowiących ceny Produktu).
  4. Uczestnik Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niewprowadzających w błąd. Uczestnik obowiązany jest do korzystania z Promocji w sposób zgodny z jej założeniami, a także zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie dóbr osobistych Organizatora.
 4. WARUNKI PROMOCJI

  1. Do Zamówienia Klienta, który spełnił warunek wskazany w pkt. 3.3 Regulaminu, klient może wybrać gratisy za kwotę wyszczególnioną w koszyku poprzez przycisk "Weź GRATIS". Klient może zrezygnować z Gratisu, usuwając go z elektronicznego koszyka w każdej chwili przed złożeniem Zamówienia, jednakże nie może przenieść prawa do otrzymania Gratisu w podanej cenie na osobę trzecią bądź żądać jego zamiany na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
  2. Otrzymany w promocyjnej cenie Gratis zostanie dostarczony Uczestnikowi wraz z pozostałymi Produktami wchodzącymi w skład Zamówienia Uczestnika.
  3. Klient może wziąć udział w Promocji wielokrotnie przez cały okres jej trwania.
  4. Uczestnik będący konsumentem, który korzysta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest zwrócić Organizatorowi wszystkie Produkty objęte Umową Sprzedaży, w tym również otrzymany Gratis.
  5. W przypadku gdy na skutek odstąpienia przez Uczestnika od części Umowy Sprzedaży, cena Produktów objętych Umową Sprzedaży spadnie poniżej kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji, Uczestnik w zależności od swojego wyboru (1) obowiązany jest zwrócić Gratis Organizatorowi albo (2) może zachować własność Gratisu pod warunkiem uiszczenia na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej standardową cenę Produktu otrzymanego jako Gratis w Sklepie Internetowym. W tym drugim przypadku Organizator uprawniony będzie do potrącenia kwoty stanowiącej cenę Gratisu z sumą zwracaną Uczestnikowi z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.
  6. Promocja określona niniejszym Regulaminem nie sumuje się z rabatami i promocjami przysługującymi Uczestnikowi z innego tytułu, chyba że warunki odrębnej promocji lub rabatu stanowią inaczej.
 5. WARUNKI REZYGNACJI

  1. Uczestnik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w Promocji, przed wysłaniem Gratisu do Uczestnika, poprzez wysłanie stosownego żądania Organizatorowi, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@hurtownia-fajerwerkow.pl.
  2. W przypadku Uczestnika będącego konsumentem lub osobą fizyczną, o której mowa w art. 7aa Ustawy o Prawach Konsumenta, rezygnacja z Promocji może nastąpić również po wysłaniu Gratisu przez Organizatora, zgodnie z przepisami dotyczącymi ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora wobec Uczestnika za przebieg Promocji określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilny.
  2. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może składać na przykład na adres: Opacz 88B, 05-520 Konstancin Jeziorna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@hurtownia-fajerwerkow.pl.
  3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  5. Reklamacje związane z Gratisem można składać na warunkach dotyczących reklamacji Produktu zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Promocja organizowana jest zgodnie z prawem polskim i w język polskim.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany Produktów objętych Promocją lub kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Uczestników przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży, a także na przyznane Klientowi Gratisy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ma zastosowanie regulamin Sklepu Internetowego, a także przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.